mini white disposable mascara wand

mini white disposable mascara wand